This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 61 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 686

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец с проект „Нови възможности за заетост в зелената система на Община Лясковец” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови възможности”, Бюджетна линия BG051P001-5.1.02, Приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с публикуваните насоки за кандидатстване по процедура за безвъзмездна финансова помощ „Нови възможности” и приетата Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лясковец, както и в изпълнение на Стратегическия план за развитие на Община Лясковец през 2007 – 2013 година.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа “за”, 1 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец с проект „Нови възможности за заетост в зелената система на Община Лясковец” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови възможности”, Бюджетна линия BG051P001-5.1.02, Приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

2. Общински съвет - Лясковец декларира, че поема ангажимент при одобряване на проекта и подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ, да създаде социално предприятие като специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги по реда на чл.52 от Закона за общинска собственост със следните характеристики:
• Наименование: Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване”;
• Форма на собственост: 100% общинска собственост;
• Предмет на дейност: озеленяване и поддръжка на общински зелени площи за широко обществено ползване, паркове, улици и градини, хигиенизиране на обществени зони за отдих, подобряване на зелената система на територията на община Лясковец, Код по КИД 81.30 съгласно Национална класификация на икономическите дейности 2008;
• Численост и структура: обща численост: 29 лица, от които:
- ръководен персонал - 3 бр.;
- административен персонал - 6 бр.;
- обслужващ персонал - 20 бр., от които 10 броя за 5-те съставни села на общината (с.Джулюница, с.Драгижево, с.Добри дял, с.Козаревец, и с.Мерданя) и 10 бр. за гр.Лясковец.

3. Общински съвет - Лясковец декларира, че след създаването на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” като специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги по реда на чл.52 от Закона за общинска собственост, същото ще продължи да осъществява предмета си на дейност най-малко 5 (пет) години след приключване на изпълнението на дейностите по проект „Нови възможности за заетост в зелената система на Община Лясковец” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови възможности”, Бюджетна линия BG051P001-5.1.02, Приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

4. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за кандидатстване по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG051P001-5.1.02, „Нови възможности” по Приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

5. Възлага на Кмета на Община Лясковец след одобрение на проекта и подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ, да подготви необходимите документи за създаване на общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” на територията на Община Лясковец, като направи конкретни предложения за управител, численост и структура, както и да подготви проект на правилник за организация на дейността, съгласно изискванията на чл.52, ал.4 от ЗОС.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |