This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 61 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 685

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ, в изпълнение на чл.30, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи.

На основание чл.21, ал.1, т.7, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.30, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи (посл. изм. ДВ, бр. 39 от 20.05.2011 г.), и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” няма и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ, както следва:

§ 1. Създава чл.35а със следното съдържание:
„Чл.35а. При промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди се заплащат такси, определени с настоящата наредба.”

§ 2. Създава чл.35б със следното съдържание:
„Чл.35б. При изграждане на оранжерии, разсадници и други обекти за производство на земеделска продукция, такса се заплаща само за тази част от земята, която се застроява със спомагателни сгради, съоръжения и комуникации и от нея пряко не се получава земеделска продукция.

§ 3. Създава чл.35в със следното съдържание:
„Чл.35в. Таксата за всички спомагателни и допълнителни обекти, за инженерната инфраструктура и комуникациите, намиращи се във и извън границите на площадката (трасето) на основния обект, се определя в зависимост от вида на обекта, за който се иска промяна на предназначението на земеделските земи.”

§ 4. Създава чл.35г със следното съдържание:
„Чл.35г. Размерът на таксата за промяна на предназначението на земеделска земя се определя от:
1. бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за категоризация, изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение (ДВ, бр.90 от 1996 г.);
2. размера на земята, включена в границите на определената площадка или трасе на обекта;
3. местонахождението на земята съобразно категорията на населеното място, определена по реда на чл.36, ал.2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България;
4. вида на обекта;
5. възможността за напояване.”

§ 5. Създава чл.35д със следното съдържание:
„Чл.35д. (1). Размерът на таксата се определя по формулата:
Т = СББ x Кплощ x Кк x Кпол,
където:
Т е таксата за промяна на предназначението на 1 дка земеделска земя (лева);
СББ - средният бонитетен бал за съответната категория земеделска земя при неполивни условия; за некатегоризируема земя СББ е 2,5;
Кплощ - коефициентът за площта на земята, необходима за обекта;
Кк - коефициентът за категорията на населеното място;
Кпол - коефициентът за поливност.

(2). Коефициентът за площта на земята се определя в зависимост от размера на земята, необходима за обекта, и от вида на обекта, както следва:
1. за обектите по чл.35е:
а) при площ до 1 дка включително - 2,00;
б) при площ над 1 до 5 дка включително - 3,00;
в) при площ над 5 до 10 дка включително - 4,00;
г) при площ над 10 дка - 5,00;

2. за обектите по чл.35ж независимо от размера на площта, която се засяга - 2,00;

3. за имоти, които са разположени в едно и също землище и за които предложения за промяна на предназначението са внесени от един и същ собственик или лице, което има право да строи в чужд имот, коефициентът за площ по точка 1 се определя въз основа на сумата от площите на всички имоти независимо от броя на изработените за тях подробни устройствени планове.

(3). Коефициентът за категорията на населеното място се определя в зависимост от групата по категория на населеното място и от вида на обекта, както следва:

Групи по категория Вид на обекта
по чл.35 е по чл.35 ж
1. За земи в землищата на населени места от II и III категория 13,00 1,20
2. За земи в землищата на населени места от IV и V категория 9,00 0,80
3. За земи в землищата на населени места от VI, VII и VIII категория 6,00 0,50

(4). За линейни обекти коефициентът по ал.3 е 1,00.
(5). Коефициентът за поливност при поливни условия е 1,20, а при неполивни - 1,00.”

§ 6. Създава чл.35е със следното съдържание:
„Чл.35е. Размерът на таксата се определя по реда на чл.35д, като се ползва съответният коефициент в колона 2 на таблицата към чл.35д, ал.3, при промяна на предназначението на земеделската земя за изграждане на:
1. търговски обекти;
2. производствени обекти;
3. складови обекти;
4. административни обекти;
5. туристически и спортни обекти;
6. жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи.”

§ 7. Създава чл.35ж със следното съдържание:
„Чл.35ж. Размерът на таксата се определя по реда на чл.35д, като се ползва съответният коефициент в колона 3 на таблицата към чл.35д, ал.3, при промяна на предназначението на земеделската земя за изграждане на:
1. обекти - публична държавна и публична общинска собственост;
2. здравни обекти;
3. обекти на науката, образованието и културата;
4. обекти на енергетиката и транспорта;
5. обекти със социално предназначение;
6. обекти за опазване и възстановяване на околната среда;
7. обекти, свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии;
8. обекти на отбраната и националната сигурност;
9. обекти, свързани с производството, съхранението и преработката на селскостопанска продукция, както и обекти на хранително-вкусовата промишленост; стокови тържища за непреработена растителна и животинска продукция; обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника;
10. хидромелиоративна инфраструктура;
11. игрални полета на игрища за голф.”

§ 8. Създава чл.35з със следното съдържание:
„Чл.35з. (1). Таксата се заплаща от инвеститора на обекта, който ще се строи в земеделска земя от общинския поземлен фонд, след постановяване на положително Решение за промяна на предназначението на земеделската земя от комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ.

(2). Размерът на таксата по чл.35г за всеки конкретен обект се определя въз основа на протокол на комисия, назначена от кмета на общината. Протоколът на комисията се връчва на инвеститора на обекта по реда на АПК.

(3). Таксата се заплаща еднократно, в 30 дневен срок от връчване на протокола по предходната алинея.„

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |