This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 61 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 682

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец за първото полугодие на 2011 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 9 гласа “за”, 3 “против” и 5 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представения отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец за първото полугодие на 2011 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2021 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |