This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 59 от заседание
на ОбС, проведено на 23.06.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 672

ОТНОСНО: Предложения за удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец” и с годишни награди за заслуги към община Лясковец.

На основание чл.24, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.37 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Избира инж.Станислава Христова Банова за председателстващ заседанието на Общински съвет - Лясковец при разглеждане на точка 20 от дневния ред (Предложения за удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец” и с годишни награди за заслуги към община Лясковец).
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |