This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 59 от заседание
на ОбС, проведено на 23.06.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 669

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, чл.17 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Лясковец, и подадена молба с вх. № ОС-2476/20.05.2011 година.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот публична общинска собственост, представляващ общински терен за поставяне на павилион, находящ се в терен за озеленяване между кв. 67 - 68 по Подробен устройствен план гр.Лясковец за поставяне на павилион площ 42 кв.м, за извършване на търговска дейност - продажба на закуски (съгласно Подробна схема № 5 - Лясковец (актуализирана), одобрена от главния архитект на Община Лясковец, при начална конкурсна цена за месечен наем в размер 73.92 лева.

2. Актуализацията на наемната цена да се извършва с инфлационния индекс за предходната година (средногодишна инфлация), обявен от Националния статистически институт.

3. Разходите, свързани с ползването на наетата площ са за сметка на наемателя.

4. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира провеждането на конкурса по реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, като договорът за наем да се сключи след 08.09.2011 г. - датата на изтичане на действащия договор за наем.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |