This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 59 от заседание
на ОбС, проведено на 23.06.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 668

ОТНОСНО: Разпореждане с общинско имущество.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 7 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Предоставя безвъзмездно за управление за клубна дейност и нуждите на дейците на културата от община Лясковец, недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ нежилищно помещение, находящо се в гр.Лясковец, на ул. „Васил Левски” № 6, с основна площ 23.76 кв.м и помощна 13.76 кв.м.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да издаде заповед за безвъзмездно управление на помещението по точка 1, предназначено за клубна дейност на дейците на културата от община Лясковец.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме действия по прекратяване на договора за наем с досегашния наемател на помещението по точка 1 и за освобождаването му и предоставяне на дейците на културата от община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |