This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 59 от заседание
на ОбС, проведено на 23.06.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 667

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 586/22.02.2011 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2011 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1, в изпълнение на чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.28, ал.1 от Закона за общинските бюджети и Наредбата на общинския съвет по чл.9а от Закона за общинските бюджети.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Изменя и допълва свое Решение № 586/22.02.2011 г. за приемане бюджета на Община Лясковец за 2011 година, както следва:

1. Изменя точка 8 по следния начин: „Разходите за държавните и местните дейности на поделенията да се извършват съобразно утвърдения им бюджет, съгласно Приложение № 7.”

2. Създава нова точка 8.1. със следното съдържание: „Определя за второстепенни разпоредители с бюджетни кредити:

2.1. Кметство с. Джулюница.
2.2. Кметство с. Козаревец.
2.3. Кметство с. Добри дял.
2.4. Кметство с. Драгижево.
2.5. Кметство с. Мерданя.
2.6. СОУ „Максим Райкович” гр. Лясковец.
2.7. НУ „Цани Гинчев” гр. Лясковец.
2.8. НУ „Никола Козлев” гр. Лясковец.
2.9. ОУ „Петко Р. Славейков” с. Джулюница.
2.10. ЦДГ „Пчелица” гр. Лясковец.
2.11. ЦДГ „Радост” гр. Лясковец.
2.12. ЦДГ „Славейче” гр. Лясковец.
2.13. ЦДГ „Сладкопойна чучулига” с. Джулюница.
2.14. ЦДГ „Детелина” с. Козаревец.
2.15. ЦДГ „Щастливо детство” с. Добри дял.
2.16. ЦДГ „Вълшебство” с. Драгижево.
2.17. Детска ясла „Мир” гр. Лясковец.
2.18. Домашен социален патронаж гр.Лясковец.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |