This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 59 от заседание
на ОбС, проведено на 23.06.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 666

ОТНОСНО: Приемане на допълнение и вътрешно - компенсирани промени в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2011 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5 и чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 11 от Закона за общинските бюджети и Наредбата на Общинския съвет по чл.9а от Закона за общинските бюджети и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 4 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Приема вътрешно – компенсирани промени в разчета за капиталови разходи считано от 01.07.2011 г., както следва:

А. С целева субсидия за капиталови разходи:

1. Функция III - Образование
Дейност 311 - Целодневни детски градини било става
§ 5100 Основен ремонт на ДМА
ЦДГ „Радост” гр.Лясковец - Основен ремонт покрив 7 000 4 300
ЦДГ „Радост” гр.Лясковец - Изграждане на въздухопровод 3 200 0
ЦДГ „Радост” гр.Лясковец - Изготвяне на проект за газопровода 4 000 0
ЦДГ „Радост” гр.Лясковец - Изграждане на вентилация 0 8 700
ЦДГ „Славейче” гр.Лясковец - Изграждане на въздухопровод 3 200 0
ЦДГ „Славейче” гр.Лясковец - Изготвяне на проект за газопровода 4 000 0
ЦДГ „Славейче” гр.Лясковец - Изграждане на вентилация 0 5 300
ЦДГ с.Джулюница - Изграждане на въздухопровод 3 200 0
ЦДГ с.Джулюница - Изграждане на вентилация 0 2 900
ЦДГ с.Драгижево - Основен ремонт ел. инсталация 1 000 0
ЦДГ с.Драгижево - Основен ремонт бетонна площадка ЮГ 1 700 0
ЦДГ с.Драгижево - Основен ремонт ел. инсталация и
основен ремонт бетонна площадка ЮГ 0 3 700

2. Функция VII - Почивно дело, култура и религиозни дейности
Дейност 738 - Читалища
§ 5500 - Капиталови трансфери било става
Читалище „Напредък 1870” гр.Лясковец - Закупуване
на климатик по проект 1 500 2 700
Читалище „Пробуждане 1896” с.Джулюница - Закупуване
на климатик по проект 1 500 2 700
Всичко: 30 300 30 300

Б. Със собствени средства:

1. Функция V - Социално осигуряване, подпомагане и грижи
§ 5200 - Придобиване на ДМА било става
Дейност 524 - Домашен социален патронаж,
трапезарии и други социални грижи
Закупуване на лекотоварен автомобил 10 000 0

2. Функция VIII - Икономически дейности и услуги
§ 5300 - Придобиване на НДА било става
Дейност 832 - Служби и дейности по изграждане,
поддръжка и ремонт на пътищата
Проучвателни и проектни работи 0 10 000
Всичко: 10 000 10 000

В. Със средства от извънбюджетни сметки и фондове:

1. Функция VIII - Икономически дейности и услуги
§ 5300 - Придобиване на НДА било става
Дейност 832 - Служби и дейности по изграждане,
поддръжка и ремонт на пътищата
Проучвателни и проектни работи 60 000 50 000

2. Функция V - Социално осигуряване, подпомагане и грижи
§ 5200 - Придобиване на ДМА било става
Дейност 524 - Домашен социален патронаж,
трапезарии и други социални грижи
Закупуване на лекотоварен автомобил 0 10 000
Всичко: 60 000 60 000

II. Приема вътрешно – компенсирани промени и допълнение в разчета за капиталови разходи по:

1. Функция III - Образование
1.1. Дейност 322 - Училища
§ 5100 Основен ремонт на ДМА било става
Реконструкция и рехабилитация на сградите на
СОУ ”М.Райкович”, НУ „Никола Козлев” и
ОУ „П.Р.Славейков” с. Джулюница 0 222 100

§ 5200 - Придобиване на ДМА
Кухненско и училищно оборудване 0 7 100
Всичко: 0 229 200

1.2. Проект № BG161PO001/1.1-09/2010/015 „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ„Никола Козлев” и Детска ясла „Мир” в гр.Лясковец”
било става
§ 5100 - Основен ремонт на ДМА 485 412 467 806
§ 5300 - Придобиване на НДА 0 17 606
Всичко: 485 412 485 412

2. Функция VI - Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда
Дейност 619 - Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие

2.1. Проект № BG161PO001/1.4-05/2009/010 „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства”:
било става
§ 5100 - Основен ремонт на ДМА 2 450 000 2 408 700
§ 5300 - Придобиване на НДА 0 41 300
Всичко: 2 450 000 2 450 000

ІІІ. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл.12 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г.:
1. Разходи за Капитални вложения за 2011 г. - 4 175 770 лева, както следва:
- целева субсидия за капиталови разходи - общо 129 000 лева,
- преходен остатък от 2009 година за местни дейности – 168 625 лева,
- собствени средства - 285 000 лева,
- от извънбюджетни сметки и фондове – 260 116 лева и
- средства по проекти - 3 333 029 лева
съгласно Приложение № 5 и Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 - Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно чл.14, ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 година - Приложение № 10.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |