This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 59 от заседание
на ОбС, проведено на 23.06.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 665

ОТНОСНО: Приемане Наредба за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението, приключването и отчитането на общинския бюджет и поемането на общински дълг.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.9а от Закона за общинските бюджети, във връзка с настъпили промени в законодателството, касаещи реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - с 9 гласа “за”, 5 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Наредба за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението, приключването и отчитането на общинския бюджет и поемането на общински дълг.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |