This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 59 от заседание
на ОбС, проведено на 23.06.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 663

ОТНОСНО: Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” на редовно годишно събрание.

На основание чл.17, ал.1, т.1, чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.51, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета от Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - с 8 гласа “за”, 3 “против” и 6 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението да се възложи на представителя на Община Лясковец в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – Даниела Христова Николова, да гласува на Общото събрание на акционерите на дружеството, насрочено на 27.06.2011 г. (ново при липса на кворум за 14.07.2011 г.) по въпросите, включени в дневния ред и свързани с промяна в капитала и изменение на устава на дружеството по следния начин:

1.1. по отношение на увеличаване на капитала на дружеството, съгласно предложението на акционера – Министерство на здравеопазването – „против”.

1.2. по отношение на изменение на устава на дружеството вследствие увеличаване на капитала по реда на точка 1.1. и съгласно предложението на акционера – Министерство на здравеопазването – „против”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |