This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 59 от заседание
на ОбС, проведено на 23.06.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 662

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG 161PO001/1.4-05/2009/010 проект „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства”.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнение на изискванията на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” и договор за безвъзмездна финансова помощ №BG 161PO001/1.4-05/2009/010, подписан между Община Лясковец и Министерството на регионалното развитие и благоустройството на 16.07.2010 г.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 11 гласа “за”, 3 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Упълномощава Кмета на Община Лясковец като Бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”, да издаде запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, като Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” съгласно Приложение Е1-VIII от Общите условия на договора, до размера на аванса по договор за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.4-05/2009/010, а именно: сумата от 898 245,68 лева, представляваща 20% от стойността на безвъзмездната финансова помощ, за срок до два месеца след изтичане крайния срок на изпълнение на договора, а именно 16.09.2012 година.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за получаване на аванс по договор за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.4-05/2009/010 за проект „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства” и да ги представи пред Управляващия орган.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |