This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 59 от заседание
на ОбС, проведено на 23.06.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 661

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 578/27.01.2011 г. на Общински съвет - Лясковец за поемане на общински дълг-кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД.

На основание чл.21, ал.1, т.10, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 316/10.06.2009 г. и Решение № 578/27.01.2011 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа “за”, 4 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Точка 1 на Решение № 578/27.01.2011 г. на Общински съвет - Лясковец се изменя по следния начин:

„Условие на погасяване:
- Срок на погасяване – до 25.12.2011 г.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |