This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 59 от заседание
на ОбС, проведено на 23.06.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 659

ОТНОСНО: Решение за провеждане на процедура за частично изменение на действащия Подробен устройствен план за регулация на с.Козаревец, общ.Лясковец в обхвата на: 1. Урегулирани поземлени имоти ІІ – за стадион и І – резервен терен в квартал 2, улица с о.т. 2а-9а-10а и вътрешно – квартално пространство, разположено на юг от нея; 2. Квартали: № 55 - ограничен от улици с о.т. 81-86, 86-88а-84, 84-81, № 92- ограничен от улици с о.т. 82-83, 83-150, 150-151, 151-82 и северозападната част от квартал № 88, граничещ с улица с осови точки 83-150, с обособени в тях урегулирани поземлени имоти.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.1 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.7 от Закона за устройство на територията, техническо задание за изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план за регулация на с.Козаревец, общ. Лясковец и писмо с изх. № 08-00-119/1 от 10.06.2011 г. на Министерство на физическото възпитание и спорта.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Дава съгласие да се проведат процедури по Закона за устройство на територията за частично изменение на действащия Подробен устройствен план за регулация на с.Козаревец, общ. Лясковец, както следва:

1. По реда на чл.134, ал.1, т.1 и ал.7 от Закона за устройство на територията, с обхват урегулирани поземлени имоти ІІ – за стадион в квартал 2 и І – резервен терен в кв.2, с което да се обособят нови урегулирани поземлени имоти с конкретно предназначение на устройствена зона за „производствени и складови дейности”.

2. По реда на чл.134, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, частично изменение на действащия Подробен устройствен план за регулация на с.Козаревец, общ.Лясковец с обхват на квартали: № 55 - ограничен от улици с о.т. 81-86, 86-88а-84, 84-81, № 92 - ограничен от улици с о.т. 82-83, 83-150, 150-151, 151-82 и северозападната част от квартал № 88, граничещ с улица с осови точки 83-150, с обособени в тях урегулирани поземлени имоти, предвидени за жилищни нужди от разновидност на устройствената зона с преобладаващо застрояване с малка височина до 10м (Жм), както и нереализирана улица с осови точки 81-84-83-82, обособена като площадно пространство по ПУП за регулация на с.Козаревец, с което да се обособят нови урегулирани поземлени имоти с конкретно предназначение на устройствена зона за „спорт и атракции”.

ІІ. Проектите за частично изменение на Подробен устройствен план за регулация да се изготвят в обхват и съдържание, съобразно изискванията на действащата нормативна уредба по устройство на територията.

ІІІ. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия за изпълнение на настоящото решение.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |