This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 59 от заседание
на ОбС, проведено на 23.06.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 658

ОТНОСНО: Молба за съгласие за построяване на летен бар и бюфет в УПИ ХХV - за обществено строителство в кв.68 на гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.21, ал.5 от Закона за устройство на територията и молба с вх.№186/10.06.2011 г. от Даниел Димитров Димов от гр.Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие на Даниел Димитров Димов - живущ в гр.Лясковец, ул. „Георги Раковски” № 43, за построяване на летен бар и бюфет към механа в собствения му УПИ ХХV - за обществено строителство в кв.68 на гр.Лясковец – на дворищно-регулационна граница с УПИ І - за озеленяване (публична общинска собственост) в същия квартал.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |