This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 59 от заседание
на ОбС, проведено на 23.06.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 657

ОТНОСНО: Удължаване срока на концесията на язовир “Костимял - горен”, землище гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.64, ал.2, чл.70, ал.1 и ал.4 от Закона за концесиите и във връзка с молба с вх. № М 326/07.04.2011 г. от ЕТ “Лъки – Христо Христов”.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Продължава действието на Договор от 31.05.1999 г. за отдаване на концесия на язовир “Костимял - горен”, представляващ имот № 000690 по Картата на възстановената собственост (КВС) на гр.Лясковец с площ 34.098 дка, сключен между Община Лясковец в качеството й на концедент и ЕТ “Лъки – Христо Христов”, със седалище и адрес на управление гр.Лясковец, ул. „Димо Кьорчев” № 6, ЕИК 104113644, представляван от Христо Георгиев Христов, в качеството му на концесионер, с 20 (двадесет) години, считано от 15.05.2014 г. до 15.05.2034 г.

2. Годишното концесионно плащане за шестнадесетата и следващите години от концесията до изтичането й ще се заплаща в срока, указан в чл.13 от концесионния договор от 31.05.1999 г.

3. Размерът на годишното концесионно плащане за шестнадесетата и следващите години до изтичането на срока на концесията, съгласно точка 1, е в размер на 1 325.76 лева (хиляда триста двадесет и пет лева и седемдесет и шест стотинки), като всяка година концесионното плащане се коригира с инфлационния индекс за предходната година (средногодишна инфлация), обявен от Националния статистически институт.

4. Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи допълнително споразумение към действащия Договор от 31.05.1999 г. за отдаване на концесия на язовир “Костимял - горен”, землище Лясковец, в съответствие с взетото решение.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |