This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 59 от заседание
на ОбС, проведено на 23.06.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 656

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Реконструкция на спортна площадка и изграждане на достъп за хора с увреждания в град Лясковец” по втора процедура по усвояване на безвъзмездна финансова помощ, предоставена от японското правителство за икономическо и социално развитие на Република България.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа “за”, 1 “против” и 6 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие Община Лясковец да кандидатства за финансиране по втора процедура по усвояване на безвъзмездна финансова помощ предоставена от японското правителство за икономическо и социално развитие на Република България към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма с проект „Реконструкция на спортна площадка и изграждане на достъп за хора с увреждания в град Лясковец”. Стойността на проекта е 351 252.23 лева.

2. Дава съгласие за осигуряване на собствен финансов принос в размер на 20% от стойността на проекта за покриване на данък върху добавена стойност (ДДС) на проект „Реконструкция на спортна площадка и изграждане на достъп за хора с увреждания в град Лясковец” в размер 56 039.43 лева. Сумата да се осигури от Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи на Община Лясковец.

3. Декларира, че предназначението на имот - общинска собственост, актуван с Акт за публична общинска собственост (АОС - публична) № 78/11.04.2006 г., обект на интервенция по проект „Реконструкция на спортна площадка и изграждане на достъп за хора с увреждания в град Лясковец” няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

4. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за кандидатстване за безвъзмездно финансиране по линия на предоставена от правителството на Япония помощ за икономическо и социално развитие на Република България.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |