This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 59 от заседание
на ОбС, проведено на 23.06.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 655

ОТНОСНО: Допълване списъка на пътуващите служители в общинска администрация на Община Лясковец за 2011 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.29 от Постановление № 334 от 29.12.2010 г. на Министерски съвет за изпълнението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 година.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Допълва списъка на пътуващите служители от Община Лясковец за 2011 година, както следва:

№ 19. Стефка Добрева Върбанова – медицинска сестра – от гр.Лясковец до с.Драгижево.
№ 20. Биляна Стоянова Манчева – специалист терапевтични дейности – от с.Джулюница до гр.Лясковец.
№ 21. Силвия Костова Петрова – кинезитерапевт – от гр.Долна Оряховица до гр.Лясковец.
№ 22. Николай Тодоров Божиков – работник ПВЗ – от гр.Лясковец до с.Козаревец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |