This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 59 от заседание
на ОбС, проведено на 23.06.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 651

ОТНОСНО: План за работа на Общински съвет-Лясковец през второто полугодие на 2011 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема План за работа на Общински съвет-Лясковец през второто полугодие на 2011 година, както следва:

МЕСЕЦ ЮЛИ

1. Информация за изпълнението бюджета на Община Лясковец за първото полугодие на 2011 година.
2. Отчет за работата на Общински съвет-Лясковец през първото шестмесечие на 2011 година.
3. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет-Лясковец за първото полугодие на 2011 година.
4. Утвърждаване разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет – Лясковец за второто тримесечие на 2011 година.
5. Управление и разпореждане с общинска собственост.
6. Питания.

МЕСЕЦ АВГУСТ

1. Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2011/2012 година.
2. Състояние на дружествата с общинско участие.
3. Изпълнение на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лясковец
4. Управление и разпореждане с общинска собственост.
5. Питания.

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

1. Одобряване Списък-предложение за финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа за 2012 година.
2. Управление и разпореждане с общинска собственост.
3. План за развитие на Община Лясковец 2007-2013 година.
4. Утвърждаване разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет – Лясковец.
5. Питания.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |