This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 58 от заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 649

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и Петранка Костова Бучева от гр. Варна.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.30, ал.3, ал.4, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 7 гласа “за”, 2 “против” и 7 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението за прекратяване съсобствеността между Община Лясковец от една страна и от друга страна Петранка Костова Бучева от гр.Варна, ул. “Хан Кубрат” № 34, ет. 6, ап. 38, чрез продажбата на 772/1294 идеални части, представляващи част от урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХІІІ-644, целият с площ 1294 кв.м, находящ се в кв.7 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр.Лясковец, които идеални части са общинска собственост съгласно Акт за частна общинска собственост (АОС-частна) № 680/04.11.2010 г.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |