This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 58 от заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 648

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и Иван Василев Русев от гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и Решение № 611/31.03.2011 г. на Общински съвет-Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се сключи договор за продажба на 1388/1788 идеални части, представляващи част от имот № 333004 по Картата на възстановената собственост (КВС), целият с площ 1788 кв.м, с начин на трайно ползване: друга селищна територия, находящ се в местността „Гладнира” в землището на гр.Лясковец, които идеални части са общинска собственост съгласно Акт за частна общинска собственост (АОС-частна) № 700/11.03.2011 г., между Община Лясковец в качеството й на продавач и Иван Василев Русев, в качеството му на купувач при пазарна цена 4160.00 лева.

2. Пазарната цена да се заплати в левове по IBAN на Община Лясковец BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 445600. Режийни разноски в размер на 83.20 лева, представляващи 2% върху пазарната цена да се заплатят по IBAN на Община Лясковец BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 447000. Местен данък в размер на 83.20 лева, представляващи 2% върху пазарната цена да се заплати по IBAN на Община Лясковец BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 442500 – ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново. Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарната оценка за обекта в размер на 60.00 лева, да се заплатят в касата на Общината. Такса “Административна услуга” в размер на 16.00 лева да се заплати в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец издаването на заповед и сключването на договор за продажба на 1388/1788 идеални части, представляващи част от имот № 333004 по Картата на възстановената собственост (КВС), целият с площ 1788 кв.м, с начин на трайно ползване: друга селищна територия, находящ се в местността „Гладнира” в землището на гр.Лясковец с Иван Василев Русев от гр.Лясковец за прекратяване (ликвидиране) на съсобствеността.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |