This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 58 от заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 647

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.7, ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от общински съвет, чл.17 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Лясковец, приета от общински съвет.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 6 гласа “за”, 2 “против” и 8 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот - публична общинска собственост, представляващ общински терен за поставяне на 1 брой павилион със застроена площ 10.00 кв.м и 1 брой слънцезащитно устройство със застроена площ 15.00 кв.м. в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХVІ - за озеленяване, в кв.68 по подробен устройствен план (ПУП) на гр.Лясковец, актуван с Акт за публична общинска собственост (АОС-п) № 66/16.10.2002 г., при начална месечна цена 44.00 лева.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |