This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 58 от заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 646

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.7, ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет, чл.17 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Лясковец, приета от Общински съвет.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа “за”, 3 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот - публична общинска собственост, представляващ общински терен за поставяне на 1 брой павилион със застроена площ 35.00 кв.м в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІ - за озеленяване, в кв.63 по подробен устройствен план (ПУП) на с.Козаревец, актуван с Акт за публична общинска собственост (АОС-п) № 76/02.09.2005 г., при начална месечна цена 61.60 лева.

2. Актуализацията на наемната цена да се извършва с инфлационния индекс за предходната година, обявен от Националния статистически институт (НСИ).

3. Разходите, свързани с ползването на наетата площ са за сметка на наемателя.

4. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира провеждането на търга по реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от общински съвет.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |