This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 58 от заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 645

ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.47, ал.1, т.1 и т.3, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.35 и чл.36, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета от Общински съвет-Лясковец, във връзка с Решение № 594/22.02.2011 г. на Общински съвет-Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се извърши продажба на недвижим имот, представляващ общинско жилище - Апартамент № 11 със застроена площ 40.31 кв.м, заедно със съответния % идеални части от общите части на сградата, прилежащо избено помещение със застроена площ 6.60 кв.м, находящ се на ул. “Иван Камбуров” № 21, вх. А, ет. ІV, ап.11 в гр.Лясковец, изграден в Урегулиран поземлен имот (УПИ) І, кв.96 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр.Лясковец, актуван с Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) № 377/21.02.2000 г., с купувач наемателят и правоимащо лице съгласно Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ЗУПГМЖСВ) - д-р Сергей Йончев Иванов, при пазарна цена в размер на 15 480.00 лева (петнадесет хиляди четиристотин и осемдесет лева).

2. Заплащането на пазарната цена и дължимите режийни разноски и такси да се извърши в четиринадесетдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл.36, ал.2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета от Общински съвет-Лясковец.

3. Дължимата сума се заплаща в левове по следната сметка на Община Лясковец: IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 445500, ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново.
Режийни разноски в размер на 309.60 лева, представляващи 2 % върху пазарната цена се заплаща по следната сметка на Община Лясковец: IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 447000, ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново.
Местен данък в размер на 309.60 лева, представляващи 2% върху пазарната цена се заплаща по следната сметка на Община Лясковец: IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 442500, ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново.
Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне на пазарна оценка в размер на 80.00 лева (осемдесет лева) се заплащат в касата на Общината.
Такса “Административна услуга” в размер на 25.00 лева (двадесет и пет лева) се заплаща в Информационния център на Община Лясковец.

4. Възлага на кмета на Община Лясковец предприемане на последващи действия, съгласно Закона за общинската собственост и Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета от Общински съвет-Лясковец, като в договора за покупко-продажба на общинското жилище се включи клауза, че лицето е правоимащо по смисъла на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |