This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 58 от заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 644

ОТНОСНО: Включване в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2011 година, по реда на Закона за общинската собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №588/22.02.2011 г. на Общински съвет-Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2011 година, по реда на Закона за общинската собственост, следните имоти:

имот начин на трайно ползване категория площ, дка землище местност акт за частна общинска собственост
1. 122054 нива ІІІ 0.900 гр. Лясковец Тополите 471 / 19.12.2003
2. 122056 нива III 4.149 гр. Лясковец Тополите 172 / 04.02.2004
3. 000642 ливада V 1.786 гр. Лясковец Брода 473 / 04.02.2004
4. 000643 храсти V 1.364 гр. Лясковец Брода 808 / 11.05.2011
5. 096013 лозе III 2.000 гр. Лясковец Динков дол 630 / 25.06.2007
6. 000198 друга пътна територия - 0.406 гр. Лясковец - 798 / 05.05.2011
7. 000195 храсти III 13.090 гр. Лясковец - 799 / 05.05.2011
8. 000199 храсти III 4.991 гр. Лясковец - 800 / 05.05.2011
9. 110001 нива III 2.746 с. Козаревец Бухлев яз 801 / 05.05.2011
10. 081003 нива IV 0.477 с. Джулюница - 795 / 08.04.2011
11. 050012 нива III 0.371 с. Мерданя Беюв дол 809 / 12.05.2011
12. 050011 нива III 0.542 с. Мерданя Беюв дол 810 / 12.05.2011
13. 050014 нива III 1.206 с. Мерданя Беюв дол 811 / 12.05.2011
14. 035001 нива VI 2.128 с. Мерданя Клунек 749 / 06.04.2011
15. 035002 нива VI 3.131 с. Мерданя Клунек 750 / 06.04.2011

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по подготовка на разпореждането с имотите, описани в точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |