This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 58 от заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 640

ОТНОСНО: Предоставяне на средства на ФК „Владислав” с.Джулюница и ХК „Владислав 2009” с.Джулюница.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Неусвоените средства съгласно Решение № 556/28.12.2010 г. за приемане на Културен календар на Община Лясковец, за издаване на книга „Футболна и спортна Джулюница” в размер на 850 лева и представяне на книга „Футболна и спортна Джулюница” в размер на 100 лева, общо 950 лева да се разпредели на ФК „Владислав” с.Джулюница и ХК „Владислав 2009” с.Джулюница - по 475 лева за организиране на спортни мероприятия, закупуване на екипировка, топки и спортни принадлежности при необходимост, срещу представяне на фактура.

2. Приема изменение на бюджета на Община Лясковец за 2011 година, както следва:

- Функция VІІ – „Почивно дело, култура, религиозна дейност”, Дейност 759 – Други дейности по културата, от § 10-20 външни услуги - - 950 лева.

- Дейност 714 – Спортни бази за спорт за всички, в § 10-20 - + 950 лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |