This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 58 от заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 639

ОТНОСНО: Приемане изменение на бюджета на Община Лясковец за 2011 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за общинските бюджети, чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение №513/09.09.2010 г. и Решение №622/28.04.2011 г. на Общински съвет-Лясковец.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема изменение на бюджета на Община Лясковец за 2011 година, както следва:
А. Местни дейности - - 2 000 лева
1. Функция І – „Общи държавни служби”
Дейност 122 – Общинска администрация - - 1 500 лева
Разходи за външни услуги § 10-20 - - 1 500 лева

2. Функция VІІ – „Почивно дело, култура, религиозна дейност”
Дейност 759 – Други дейности по културата - - 500 лева
Разходи за външни услуги § 10-20 - - 500 лева

Б. Дофинансиране - + 2 000 лева
1. Функция ІІІ – „Образование”
Дейност 322 – Общообразователни училища - + 2 000 лева
Разходи за външни услуги § 10-20 - + 500 лева
Текущ ремонт § 10-30 - + 1 500 лева

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |