This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 58 от заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 638

ОТНОСНО: Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.24а, ал.5 и ал.6 от Закона за автомобилните превози и Наредба № 2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози с автобуси и леки автомобили, издадена от Министерство на транспорта и съобщенията.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Лясковец, както следва:

- Дневна тарифа – 1.30 лева на километър;

- Нощна тарифа – 1.40 лева на километър.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |