This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 58 от заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 637

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ, в изпълнение на чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите.

На основание чл.21, ал.1, т.7, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.8, ал.1, т.1, буква „б” и т.2, буква „б” от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с ПМС № 136/13.05.2011 г., обн. ДВ бр. 39/2011 г., и на основание чл.50, ал.2 и чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ, както следва:

§ 1. В чл.33 на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ, се създава нова ал.5 със следното съдържание:

„(5). За издаване на Разрешително за водовземане от води, включително язовири и микроязовири-публична общинска собственост; подземни води, разположени на земи общинска собственост, чрез нови или съществуващи водовземни съоръжения - такса в размер на 250 лева на основание Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите.”
§ 2. В чл.33 на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ, се създава нова ал.6 със следното съдържание:

„(6). За издаване на Разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл.46, ал.1, т.2 от Закона за водите – такса в размер на 250 лева на основание Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите.”

§ 3. В чл.33 на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ, се създава нова ал.7 със следното съдържание:

„(7). За продължаване срока на разрешенията по ал.5 и ал.6 се събира такса в размер 100 лева.”

§ 4. В чл.33 на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ, се създава нова ал.8 със следното съдържание:

„(8) За изменение и/или допълнение на разрешенията за извършване на дейности по ал.5 и ал.6 се събират следните такси:
1. по ал.5 - 130 лева;
2. по ал.6 - 130 лева.”

§ 5. В чл.33 на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ, се създава нова ал.9 със следното съдържание:

„(9). За предоставяне на информация от регистъра на разрешителните и от регистъра на предоставените концесии за водите се събира такса в размер 1.17 лева на страница.”

2. За отдадените към настоящия момент под наем и на концесия язовири, Общински съвет-Лясковец дава съгласие кметът на Общината да издаде разрешителни по реда на Закона за водите, при заявление за откриване на процедура от страна на наемателя или концесионера.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |