This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 58 от заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 635

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Реконструкция на спортна площадка и изграждане на достъп за хора с увреждания в град Лясковец” по втора процедура по усвояване на безвъзмездна финансова помощ, предоставена от японското правителство за икономическо и социално развитие на Република България.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 8 гласа “за”, “против” няма и 8 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението за даване съгласие Община Лясковец да кандидатства за финансиране по втора процедура по усвояване на безвъзмездна финансова помощ предоставена от японското правителство за икономическо и социално развитие на Република България към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма с проект „Реконструкция на спортна площадка и изграждане на достъп за хора с увреждания в град Лясковец”.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |