This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 58 от заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 633

ОТНОСНО: Общинска програма за закрила на детето - 2011 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, във връзка с чл.6а, т.8, буква „а” от Закона за закрила на детето и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 9 гласа “за”, 2 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Общинска програма за закрила на детето - 2011 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |