This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 57 от заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 629

ОТНОСНО: Провеждане на публично оповестен конкурс за разпореждане с имот – частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1, чл.74, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 580/27.01.2011 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 3 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публично оповестен конкурс по реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество за продажба на общински нежилищен имот, представляващ обособен обект – Автоспирка (с отстъпено право на строеж), находящ се в едноетажна масивна нежилищна сграда, построена в Урегулиран поземлени имот І – за административно обслужване и комплексно обществено обслужване, кв.113 по Подробен устройствен план – План за регулация на с.Джулюница, община Лясковец, описан в Акт за частна общинска собственост № 681/16.12.2010 г., при начална конкурсна цена 17 270.00 лева (седемнадесет хиляди, двеста и седемдесет лева).

2. Условията, по които ще се оценяват кандидатите, са както следва:
- предложена цена;
- проект за бъдещо развитие;
- инвестиции в обекта;
- разкриване на работни места за жители на община Лясковец.

3. Други условия:
- Забранява се промяната на предназначението на обекта по проекта за бъдещо развитие, представен в конкурсното предложение, за срок от 3 години от прехвърляне на собствеността;
- Забранява се извършването на сделки с вещно прехвърлителен ефект с обекта за срок от 3 години от прехвърляне на собствеността.

Купувачът се задължава да осигури:
- ползване на помещение - чакалня в обекта, от населението на с. Джулюница за срок от 10 години от прехвърляне на собствеността;
- ползване на помещение в обекта от Ловно-рибарската дружинка в с. Джулюница и други обществени организации за срок от 5 г. от прехвърляне на собствеността;
- зазиждане на вътрешни входове и изграждане на санитарни помещения в обекта.

4. Заплащането на договорената цена да се извършва в двуседмичен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Лясковец за определяне на спечелилия конкурса кандидат. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената сума и внесения депозит се заплаща в левове по IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 445500, ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново, Режийни разноски в размер на 2% върху договорената сума да се заплаща по IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 447000, ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново. Местен данък в размер на 2% върху договорената сума да се заплаща по IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 442500, ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново. Разходите, направени от Общината за изготвяне пазарна оценка на имота в размер на 120 лева се заплащат в касата на Община Лясковец; такса “Административна услуга” в размер на 16 лева да се заплаща в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

5. Утвърждава конкурсната документация и договора за продажба като част от нея.

6. Конкурсната документация се получава в Информационния център в Община Лясковец след заплащане на такса от 50 лева в срок до 17:00 часа на 08.06.2011 г.

7. Оглед на обекта се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на подаване на конкурсни предложения, след закупуване на конкурсна документация и предварителна заявка до общинска администрация.

8. Депозитът, представляващ 10 % от началната конкурсна цена на обекта в размер на 1 727.00 лева се внася по IBAN BG11IORT80433300180001, BIC: IORTBGSF, ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново, в срок до 09.06.2011 г. включително.

9. Конкурсни предложения за обекта се подават в Информационния център в Община Лясковец в срок до 17:00 часа на 09.06.2011 г.

10. Възлага на кмета на Община Лясковец провеждането на конкурса и сключването на договора за продажба на обекта със спечелилия конкурса кандидат.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |