This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 57 от заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 625

ОТНОСНО: Определяне наемни цени на земеделски земи от общински поземлен фонд (ОПФ).

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост и чл.89 - 90 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, чл.37 к, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа “за”, 2 “против” и 5 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема и включва в т. VІ от Методиката за определяне наемни цени на общинско имущество, годишни базисни цени за 1 дка, при отдаване под наем за срок от една стопанска година (01.10. – 30.09.) на земеделски земи – общинска собственост, както следва:

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ГОДИШНА БАЗИСНА НАЕМНА ЦЕНА,
ЛЕВА/ДКА
БИЛО
ГОДИШНА БАЗИСНА НАЕМНА ЦЕНА,
ЛЕВА/ДКА
СТАВА
1. ОПФ за отдаване под наем или аренда чрез търг или конкурс, отдаване под наем до 5 дка без търг или конкурс, съгласно разпоредбите на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество    
1.1. Ниви І категория - 15.00 лева/дка
1.2. Ниви ІІ категория 7.00 лева/дка 14.00 лева/дка
1.3. Ниви ІІІ категория 6.50 лева/дка 12.00 лева/дка
1.4. Ниви ІV категория 5.50 лева/дка 12.00 лева/дка
1.5. Ниви V категория 5.00 лева/дка 12.00 лева/дка
1.6. Ниви VІ категория 4.50 лева/дка 10.00 лева/дка
1.7. Ниви VІІ категория - 8.00 лева/дка
1.8. Ниви VІІІ категория - 6.00 лева/дка
1.9. Ниви ІХ категория - 4.00 лева/дка
1.10. Ниви Х категория - 2.00 лева/дка
1.11. Трайни насаждения І категория - 10.00 лева/дка
1.12. Трайни насаждения ІІ категория 8.00 лева/дка 8.00 лева/дка
1.13. Трайни насаждения ІІІ категория 7.50 лева/дка 7.50 лева/дка
1.14. Трайни насаждения ІV категория 6.70 лева/дка 6.70 лева/дка
1.15. Трайни насаждения V категория 6.00 лева/дка 6.00 лева/дка
1.16. Трайни насаждения VІ категория 5.70 лева/дка 5.70 лева/дка
1.17. Трайни насаждения VІІ категория - 5.50 лева/дка
1.18. Трайни насаждения VІІІ категория - 5.00 лева/дка
1.19. Трайни насаждения ІХ категория - 4.50 лева/дка
1.20. Трайни насаждения Х категория - 4.00 лева/дка
1.21. Ливади и други селскостопански територии І категория - 6.00 лева/дка
1.22. Ливади и други селскостопански територии ІІ категория 5.00 лева/дка 5.50 лева/дка
1.23. Ливади и други селскостопански територии ІІІ категория 4.00 лева/дка 5.00 лева/дка
1.24. Ливади и други селскостопански територии ІV категория 3.00 лева/дка 4.50 лева/дка
1.25. Ливади и други селскостопански територии V категория - 4.00 лева/дка
1.26. Ливади и други селскостопански територии VІ категория - 3.50 лева/дка
1.27. Ливади и други селскостопански територии VІІ категория - 3.00 лева/дка
1.28. Ливади и други селскостопански територии VІІІ категории - 2.50 лева/дка
1.29. Ливади и други селскостопански територии ІХ категория - 2.00 лева/дка
1.30. Ливади и други селскостопански територии Х категория - 1.50 лева/дка
1.31. Друга селищна територия - 12.00 лева/дка
2. ОПФ предоставен за оземляване на безимотни и малоимотни граждани, чрез отдаване под наем за срок от 5 години, съгласно Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани.    
2.1. Ниви І категория - 8.00 лева/дка
2.2. Ниви ІІ категория 6.00 лева/дка 6.00 лева/дка
2.3. Ниви ІІІ категория 5.00 лева/дка 5.00 лева/дка
2.4. Ниви ІV категория - 5.00 лева/дка
2.5. Ниви V категория - 5.00 лева/дка
2.6. Ниви VІ категория - 5.00 лева/дка
2.7. Ниви VІІ категория - 4.50 лева/дка
2.8. Ниви VІІІ категория - 4.00 лева/дка
2.9. Ниви ІХ категория - 3.50 лева/дка
2.10. Ниви Х категория - 3.00 лева/дка
2.11. Трайни насаждения І категория - 6.00 лева/дка
2.12. Трайни насаждения ІІ категория - 6.00 лева/дка
2.13. Трайни насаждения ІІІ категория - 6.00 лева/дка
2.14. Трайни насаждения ІV категория - 6.00 лева/дка
2.15. Трайни насаждения V категория - 6.00 лева/дка
2.16. Трайни насаждения VІ категория - 6.00 лева/дка
2.17. Трайни насаждения VІІ категория - 6.00 лева/дка
2.18. Трайни насаждения VІІІ категория - 6.00 лева/дка
2.19. Трайни насаждения ІХ категория - 6.00 лева/дка
2.20. Трайни насаждения Х категория - 6.00 лева/дка
2.21. Ливади и други селскостопански територии І категория 3.00 лева/дка 3.00 лева/дка
2.22. Ливади и други селскостопански територии ІІ категория 3.00 лева/дка 3.00 лева/дка
2.23. Ливади и други селскостопански територии ІІІ категория 3.00 лева/дка 3.00 лева/дка
2.24. Ливади и други селскостопански територии ІV категория 3.00 лева/дка 3.00 лева/дка
2.25. Ливади и други селскостопански територии V категория 3.00 лева/дка 3.00 лева/дка
2.26. Ливади и други селскостопански територии VІ категория 3.00 лева/дка 3.00 лева/дка
2.27. Ливади и други селскостопански територии VІІ категория 3.00 лева/дка 3.00 лева/дка
2.28. Ливади и други селскостопански територии VІІІ категории 3.00 лева/дка 3.00 лева/дка
2.29. Ливади и други селскостопански територии ІХ категория 3.00 лева/дка 3.00 лева/дка
2.30. Ливади и други селскостопански територии Х категория 3.00 лева/дка 3.00 лева/дка

2. Актуализацията на наемната цена на земеделските земи да се извършва с инфлационния индекс за предходната година, обявен от Националния статистически институт (НСИ).

3. Актуализация на наемната цена при отдаване под наем на празно дворно място в т. ІІІ от Методиката за определяне наемни цени на общинско имущество, да се извършва с инфлационния индекс за предходната година, обявен от Националния статистически институт (НСИ).

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |