This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 57 от заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 622

ОТНОСНО: Искане от НУ „Цани Гинчев” гр.Лясковец за отпускане на средства.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с искане изх. № 167/18.04.2011 г. от директора на НУ „Цани Гинчев” гр.Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” няма и 2“въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да бъдат отпуснати средства в размер на 500 лева за пътуване на двата гимнастически отбора на НУ „Цани Гинчев” гр.Лясковец до гр.Шабла за участие в VІІ национален олимпийски събор „Юначе”, който ще се състои на 31 май, 1 и 2 юни 2011 г. в гр.Шабла.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |