This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 57 от заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 621

ОТНОСНО: Приемане на вътрешно-компенсирани промени в бюджета на Община Лясковец за 2011 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с предложение изх. № 67/11.04.2011 г. от председателя на Читалище „Напредък-1870” гр.Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа “за”, “против” няма и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация за финансиране на художествената самодейност – за участие на танцов състав „Лудо младо” при Читалище „Напредък-1870” гр.Лясковец в интернационален фолклорен танцов фестивал „Охридски вълни 2011”:

Приема вътрешно-компенсирани промени в бюджета на Община Лясковец за 2011 година, както следва:

Дейност 759 – Други дейности по културата, §10-20 - - 1 000 лева.

Дейност 738 – Читалища – дофинансиране с приходи с общински характер;
§ 45-00 – Субсидии за организации с нестопанска цел - + 1 000 лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |