This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 57 от заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 619

ОТНОСНО: Прехвърляне на притежаваните от Община Лясковец акции в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД гр.Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.51, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.185, ал.2 от Търговския закон и чл.9 от Устава на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД с ЕИК 104510514, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 385/29.10.2010 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 8 гласа “за”, 4 “против” и 5 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложение с изх.№ РД-01-1833/18.04.2011 г. за прекратяване участието на Община Лясковец като акционер в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД гр.Велико Търново чрез прехвърляне на притежаваните от нея поименни акции на държавата.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |