This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 56 от заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 611

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и Иван Василев Русев от гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.30, ал.3, ал.4, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка със заявление с вх. № М-80/02.02.2011 г. от Иван Василев Русев от гр. Лясковец.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се прекрати съсобствеността между Община Лясковец от една страна и от друга страна Иван Василев Русев от гр.Лясковец, ул.“Хайдут Сидер” № 2, чрез продажбата на 1388/1788 идеални части, представляващи част от имот № 333004 по Картата на възстановената собственост (КВС), целият с площ 1788 кв.м, с начин на трайно ползване: друга селищна територия, находящ се в местността „Гладнира” в землището на гр.Лясковец, съгласно Акт за частна общинска собственост (АОС – частна) № 700/11.03.2011 г.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия по прекратяване (ликвидиране) на съсобствеността върху недвижимия имот по точка 1 по реда на Наредбата за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |