This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 56 от заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 609

ОТНОСНО: Провеждане на публично оповестен конкурс за разпореждане с имот – частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1, чл.74, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 587/22.02.2011 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 8 гласа “за”, 3 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложение с изх.№ ОС-1343/22.03.2011 г. относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за разпореждане с имот - частна общинска собственост - продажба на общински нежилищен имот, представляващ застроен Урегулиран поземлен имот ХV - 84 с площ 155 кв.м, заедно с построената в него едноетажна масивна сграда - магазин за хранителни стоки (бивше клубно помещение), кв.13 по Подробен устройствен план на с.Джулюница, актуван с Акт за частна общинска собственост № 684/27.01.2011 г., при начална конкурсна цена 16 500.00 лева (шестнадесет хиляди и петстотин лева).
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |