This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 56 от заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 607

ОТНОСНО: Приемане годишен план за приватизация на обекти – общинска собственост по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2011 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Приема годишен план за приватизация на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2011 година, съгласно приложения списък.

ІІ. Одобрява прогноза за приходите и разходите от приватизация, както следва:
1. Парични постъпления от приватизация, съгласно чл.10, ал.1, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол – 300 000 лева, в т.ч.:
1.1. За попълване на Общинския фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол, съгласно чл.10, ал.1, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол – 9 % (27 000 лева).
1.2. За Фонда за инвестиции и дълготрайни активи, съгласно чл.10, ал.1, т.3 и ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол – 91 % (273 000 лева).

ІІІ. Годишният план за приватизация може да бъде актуализиран с решение на Общински съвет-Лясковец.

Списък
на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, включени в Годишен план за приватизация, по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2011 година

(приет от Общински съвет-Лясковец с Решение № 607 от 31.03.2011 г.)

1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ-за училище, заедно с построена в него масивна двуетажна сграда - бивше училище, в кв. 135 по Подробен устройствен план (ПУП) – промишлена зона (ПЗ) на гр.Лясковец, описан в Акт за частна общинска собственост № 637/30.07.2007 г.

2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV-за производствено-складови дейности, заедно с построена в него масивна едноетажна сграда-работилница и гаражи, в кв. 135 по ПУП – промишлена зона (ПЗ) на гр.Лясковец, описан в Акт за частна общинска собственост № 638/30.07.2007 г. (с открита процедура за приватизация с Решение № 173/28.08.2008 г. на Общински съвет-Лясковец).

3. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) І-за стопанска инициатива, в кв. 151 по ПУП - ПЗ на гр.Лясковец, описан в Акт за частна общинска собственост № 365/09.12.1999 г. (с открита процедура за приватизация с Решение № 500/26.10.2006 г. на Общински съвет-Лясковец).

4. Обслужваща сграда Бензиностанция, сервизно помещение (с отстъпено право на строеж върху държавна земя), основи на две бензиноколонки, четири броя подземни бетонови шахти, открит канал и 7 бр. съоръжения, находящи се в поземлен имот № 236005 по картата на възстановената собственост (КВС), в Стопански двор - с.Добри дял, общ.Лясковец, описани в Акт за частна общинска собственост № 21/02.12.1996 г. (с открита процедура за приватизация с Решение № 346/30.07.2009 г. на Общински съвет-Лясковец).

5. Незастроен Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-за стопанска инициатива, в кв. 151 по ПУП – промишлена зона (ПЗ) на гр.Лясковец, описан в Акт за частна общинска собственост № 367/09.12.1999 г.

6. Незастроен Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV-за стопанска инициатива, в кв. 151 по ПУП – промишлена зона (ПЗ) на гр.Лясковец, описан в Акт за частна общинска собственост № 368/09.12.1999 г.

7. Сграда - Колиен кантар навес към него (с отстъпено право на строеж върху държавна земя) и съоръжение 15 т. колиен кантар, находящи се в поземлен имот № 236013 по Картата на възстановената собственост (КВС), в Стопански двор - с.Добри дял, общ.Лясковец, описани в Акт за частна общинска собственост №19а/02.12.1996 г. (с открита процедура за приватизация с Решение № 308/28.05.2009 г. на Общински съвет-Лясковец).

8. Незастроен Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ-за стопанска инициатива, в кв. 140 по ПУП – промишлена зона (ПЗ) на гр.Лясковец, описан в Акт за частна общинска собственост № 489/16.02.2004 г. (с открита процедура за приватизация с Решение № 114/29.05.2008 г. на Общински съвет-Лясковец).

9. Незастроен Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - за стопанска инициатива, в кв. 140 по ПУП – промишлена зона (ПЗ) на гр. Лясковец, описан в Акт за частна общинска собственост № 483/16.02.2004 г. (с открита процедура за приватизация с Решение № 114/29.05.2008 г. на Общински съвет-Лясковец).


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |