This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 56 от заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 606

ОТНОСНО: Удължаване срока на Договор от 18.01.2008 г. за учредяване на безвъзмездно вещно право на ползване върху недвижим имот – Регионална пречиствателна станция за отпадъчни води (РПСОВ), съсобствена между Община Горна Оряховица и Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.41, ал.5 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Лясковец, във връзка с чл.198б, т.2 от Закона за водите.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, “против” няма и 6 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложение с изх.№ ИЖС-1256/17.03.2011 г. относно: Удължаване срока на Договор от 18.01.2008 г. за учредяване на безвъзмездно вещно право на ползване върху недвижим имот – Регионална пречиствателна станция за отпадъчни води (РПСОВ), съсобствена между Община Горна Оряховица и Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |