This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 56 от заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 605

ОТНОСНО: Искане за сключване на договор за ползване на стоматологичен кабинет в с.Козаревец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.15, ал.3 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества и чл.229 от Закона за задълженията и договорите, във връзка с молба вх.№ 79/23.03.2011 г. от д-р Биляна Мусева-Кисьова и становище с изх.№ 64/28.03.2011 г. от управителя на „Медицински център І – Лясковец” ЕООД.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Разрешава на управителя на „Медицински център І – Лясковец” ЕООД да сключи договор за отдаване под наем за срок не повече от 10 години на стоматологичен кабинет в Здравен дом с.Козаревец с д-р Биляна Веселинова Мусева-Кисьова.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |