This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 56 от заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 603

ОТНОСНО: Календарен план за спортните прояви на Община Лясковец за 2011 година и План-сметка на необходимите средства за обезпечаването им.

На основание чл.17, ал.1, т. 10, чл.21, ал.1, т.6 и т.12, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.59, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за физическото възпитание и спорта, и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава Календарен план за спортните прояви на Община Лясковец за 2011 година и План-сметка на необходимите средства за обезпечаването им.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |