This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 56 от заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 600

ОТНОСНО: Културен календар на Община Лясковец от месец април до края на декември 2011 година и План-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.

На основание чл.17, ал.1, т.5, чл.21, ал.1, т.6 и т.12, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава Културен календар за периода от месец април до края на декември 2011 година, съгласно Приложение № 1.

2. Утвърждава План-сметка за необходимите финансови средства в размер на 19 660 лева за провеждане на проявите, включени в Културния календар за периода от месец април до края на декември 2011 година, съгласно Приложение № 2.


Приложение № 2
на Решение № 600 от 31.03.2011 г.
на Общински съвет - Лясковец

П л а н - с м е т к а
Относно: Обезпечаване с необходимите средства за провеждането на празниците, включени в Културния календар на Община Лясковец и Програма за развитие на читалищата за периода април - декември 2011 година.

Месец април

- Седмица на гората и земята - залесяване и почистване на местността „Светицата”.
ТД”Янтра - 1915”
Сума: 50 лева

- Изложба и тренинг на тема „Не на агресията в мен”.
ЦСРИ
Сума: 20 лева

- Среща - разговор на Кмета на Община Лясковец с медицинските работници.
Община Лясковец
Сума: 200 лева

- Форум - театър на тема „Наркомании”, съвместно с МТДК „Граждани на Европа”.
ЦСРИ
Сума: 40 лева

- Празник на балета - Лясковец 2011.
НЧ ”Напредък - 1870”
Сума: 2500 лева - дофинансиране

- Участие в телевизионно предаване на ПГ ”Ален божур” към ККП ”Златна есен”, с.Джулюница.
ККП „Златна есен”, с.Джулюница
Сума: 200 лева

Месец май

- 135 години от избухване на Априлското – кръгла маса.
Община Лясковец
ОК „Васил Левски”
Сума: 300 лева

- Ден на храбростта и празник на българската армия.
Община Лясковец
Кметство с.Джулюница
Суми:
100 лева - за Община Лясковец
50 лева - за с.Джулюница

- Дискусия на тема: „Болести, предавани по полов път”.
ЦСРИ
Сума: 10 лева

- Участие на ДВГ „Звънчета” в НДФ „Малкия смехурко”, гр.Габрово.
НЧ „Напредък -1870”
Сума: 200 лева - дофинансиране

- Общински празник на песенното самодейно изкуство – с.Драгижево.
Община Лясковец
НЧ ”Развитие -1894”
Сума: 500 лева - дофинансиране

- Издаване и представяне на стихосбирка „Поетът с китара”.
НЧ „Напредък - 1870”
Сума: 100 лева - дофинансиране

- Празник на село Драгижево.
Кметство, с.Драгижево
Сума: 400 лева

- 24 май – ден на славянската писменост и култура.
Община Лясковец
Сума: 300 лева

- Празник на село Джулюница.
Кметство,с.Джулюница
Сума: 400 лева - дофинансиране

- Общински конкурс за рисунка „Цоньо Калчев”. Откриване на изложба и награждаване.
Община Лясковец
Сума: 250 лева

- Дискусия на тема: „Световен ден без тютюнопушене”.
ЦСРИ
Сума: 10 лева

Месец юни

- „Нека да е лято” - ЦДГ рисуват на асфалт.
Община Лясковец
ЦДГ в общината
Сума: 800 лева

- Празник по случай деня на детето.
Община Лясковец
Сдружение „Бъдеще за нас”
Сума: 200 лева

- Детско мини шоу - Конкурс „Мини мис и мини мистър”.
НЧ „Пробуждане - 1896”
Сума: 100 лева

- Ден на Ботев и загиналите за свободата на България – тържествен ритуал.
Община Лясковец
Сума: 100 лева

- „Искам да рисувам - Световен ден на рисунката.
Община Лясковец
Сдружение „Бъдеще за нас”
Сума: 100 лева

- „Хайдушки камък” – фестивал на песенното и кулинарното изкуство.
Община Лясковец
НЧ „Развитие -1902”, с.Мерданя
Сума: 500 лева - дофинансиране

- Конкурс за написване на есе „Приятелството”.
ЦСРИ
Сума: 30 лева

- Участие на ЖПХ при НЧ ”Развитие - 1902” , ГСП „Незабравка” при КП „Вяра”от с.Мерданя , ПГ „Еделвайс” при НЧ „П.Р.Славейков”, с.Добри дял и Група за обработен фолклор при НЧ „Развитие - 1894”, с.Драгижево в Черноморски събор „Евро фолк” , гр.Приморско.
НЧ „Развитие - 1902”, с.Мерданя
Сума: 500 лева - дофинансиране
КП „Вяра”, с.Мерданя
Сума: 200 лева
НЧ „Развитие - 1893”, с.Драгижево
Сума: 200 лева

- Празнични прояви по повод Празника на град Лясковец.
Петропавловски събор на народното творчество.
Община Лясковец
Сума: 11 850 лева

- Връчване на годишна награда за ученически постижения.
Община Лясковец
Сума: 400 лева

Месец юли

- Участие на ВГ „Бели ружи” в „Евро фолк 2011”, гр. Несебър.
НЧ ”Напредък – 1870”
Сума: 500 лева - дофинансиране

- Участие на ВГ „Младост”, с.Козаревец в Национално надпяване „Авлига пее”, с.Обединение.
НЧ „Земеделец - 1899”, с.Козаревец
Сума: 200 лева

- Кулинарен фестивал „Пъстра трапеза”, с. Джулюница.
Кметство, с.Джулюница
НЧ „Пробуждане - 1896”, с.Джулюница
Сума: 300 лева

Месец август

- 153 години от смъртта на Капитан дядо Никола.
ТД „Янтра – 1915”
Сума: 200 лева

- Празнична концертна програма по повод празника на село Добри дял.
Кметство, с.Добри дял
НЧ „П.Р.Славейков - 1903”
Сума: 600 лева - дофинансиране

- 144 години от рождението на Цоньо Калчев. Поднасяне на венци и цветя.
Кметство, с.Джулюница
НЧ „Пробуждане - 1896”
Сума: 50 лева

Месец септември

- Участие на ДВГ „Славейчета”, с.Джулюница във фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана”, гр.Борово.
НЧ „Пробуждане - 1896”, с.Джулюница
Сума: 200 лева

- Празник на плодородието, с.Драгижево.
НЧ „Развитие - 1894”, с.Драгижево
Сума: 200 лева - дофинансиране

- Ден на кокошата чорба - общински кулинарен празник, с.Козаревец.
Кметство с.Козаревец
НЧ „Земеделец 1899”
Сума: 200 лева - дофинансиране

- 103 години от обявяване на Независимостта на България. Тържествен ритуал.
Община Лясковец
Сума: 100 лева

- Научна конференция „35 години Музей на гурбетчийското градинарство в Лясковец”.
Община Лясковец
Клуб „Родолюбие” при СОУ „Максим Райкович”
Сума: 200 лева

Месец октомври

- Поетична среща на литературен клуб „Вдъхновение” с творческа литературна група „Асен Разцветников”.
НЧ „Напредък – 1870”
Сума: 50 лева

- Участие на ВГ „Чаровна възраст” и ВГ „Росна китка”, гр.Лясковец в Международния фолклорен събор „Искри от миналото - Априлци 2011”.
ПК № 1
Сума: 200 лева
ПК „Мазневска чешмичка”
Сума: 200 лева

- Празник на село Козаревец.
Кметство с.Козаревец
Сума: 400 лева

- Празник на село Мерданя.
Кметство с.Мерданя
Сума: 400 лева

Месец ноември

- Кръгла маса - 210 години от рождението на М.Райкович, 190 години от рождението на Т.Хрулев, 105 години от смъртта на П.Оджаков, 130 години от смъртта на П.Теодорович, 165 години от рождението и 105 години от смъртта на Коста Коев, 165 години от рождението на Д.Хранов, 175 години от рождението на М.Станчев.
Община Лясковец
Сума: 300 лева

- Празничен концерт по повод Деня на будителите.
Община Лясковец
НЧ „Напредък – 1870”
Сума: 200 лева

- Отбелязване Деня на народните будители.
Кметство Джулюница
Сума: 150 лева

Месец декември

- Коледно - новогодишни празнични прояви.
Община Лясковец
Сума: 600 лева
НЧ „Развитие - 1896”, с.Джулюница
Сума: 600 лева - дофинансиране
НЧ „Развитие - 1894”, с.Драгижево
Сума: 300 лева - дофинансиране
НЧ „Развитие - 1902”, с.Мерданя
Сума: 300 лева - дофинансиране
НЧ „Земеделец - 1899”, с.Козаревец
Сума: 300 лева - дофинансиране

Обща сума по календара: от април до декември 2011 година - 19 660 лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |