This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 56 от заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 599

ОТНОСНО: Доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие за 2010 година, приет с Решение № 286/26.05.2005 г. на Общински съвет-Лясковец.

На основание чл.20, във връзка с чл.17 и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.31, ал.2 от Закона за регионалното развитие, чл.40 и чл.91, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 9 гласа “за”, 1 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представения доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие за 2010 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |