This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 56 от заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 598

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет-Лясковец за второто полугодие на 2010 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.44, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа “за”, 1 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представения отчет на кмета на Община Лясковец за изпълнение решенията на Общински съвет-Лясковец за второто полугодие на 2010 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |