This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 55 от заседание
на ОбС, проведено на 22.02.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 596

ОТНОСНО: Приемане на 12-те принципа на добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа и кандидатстване на Община Лясковец за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнение на Стратегическия план за развитие на Община Лясковец през 2007 – 2013 година и готовността на Община Лясковец да прилага 12-те принципа на добро демократично управление.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” няма и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Декларира, че приема и прилага в работата си 12-те принципа на добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро демократично управление на местно ниво на Съвета на Европа.

2. Дава съгласие за участие в процедура за присъждане на Европейски Етикет за иновации и добро управление на местно ниво през 2011 г. на Община Лясковец чрез подаване на заявление и необходимите документи.

3. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за участие в процедура за присъждане на Европейски Етикет за иновации и добро управление на местно ниво през 2011 година.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |