This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 55 от заседание
на ОбС, проведено на 22.02.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 595

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество и становище с вх. № ОС-525/08.02.2011 г. на кмета на Кметство Добри дял.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот - публична общинска собственост, а именно 1 брой лекарски кабинет (основно помещение), с общоползваема площ 19.59 кв.м, манипулационна, коридор и склад (помощни помещения) с общоползваема площ 15.85 кв.м, находящи се в сградата на Кметство Добри дял – Здравна служба, ет. 2, построена в урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ 344 – за АДО, кв. 19 по Подробния устройствен план (ПУП) – план за регулация на с. Добри дял, актуван с акт за публична общинска собственост (АПОС) № 75/10.12.2004 г.

2. Определя първоначален месечен наем за обекта по точка 1, в размер на 121.31 лева.

3. Актуализацията на наемната цена да се извърши с инфлационния индекс за предходната година.

4. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира провеждането на конкурса по реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |