This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 55 от заседание
на ОбС, проведено на 22.02.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 594

ОТНОСНО: Определяне предназначението на общинско жилище.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.42, ал.1, т.2 и ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.2, ал.1, т.2 и ал.2, чл.33, ал.1, т.3, ал.2, ал.5 и ал.6 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, и молба с вх. № М-82/03.02.2011 г. от д-р Сергей Йончев Иванов.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя общинското жилище - апартамент № 11, находящ се в гр. Лясковец, ул. „Иван Камбуров” № 21, вх. „А”, ет. 4, актуван с акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 377/21.02.2000 г., за продажба на наемателя д-р Сергей Йончев Иванов, настанен в него по административен ред.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия съгласно Закона за общинската собственост и Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета от Общински съвет - Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |