This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 55 от заседание
на ОбС, проведено на 22.02.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 593

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец с проект „Карвинг фестивал - Лясковец – пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” по Оперативна Програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 70/27.03.2008 г. на Общински съвет - Лясковец и Стратегическия план за развитие на Община Лясковец през 2007 – 2013 година.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, 1 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Карвинг фестивал - Лясковец – пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1 „Социална инфраструктура” от Оперативна Програма „Регионално развитие”.

2. Дава съгласие за осигуряване на собствен принос на Община Лясковец по проект “Карвинг фестивал - Лясковец – пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство” в размер на 5 % от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

3. Общински съвет - Лясковец декларира, че ще осигури и обезпечи провеждането на карвинг фестивал по проект „Карвинг фестивал - Лясковец – пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” до една година след приключване дейностите по проекта.

4. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за кандидатстване по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” по Оперативна Програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |