This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 55 от заседание
на ОбС, проведено на 22.02.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 591

ОТНОСНО: Отчет на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл.17, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” няма и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представения отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Лясковец за 2010 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |