This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 55 от заседание
на ОбС, проведено на 22.02.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 590

ОТНОСНО: Одобряване общата численост и структурата на Общинска администрация - Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.1 от Закона за администрацията, при спазване разпоредбите на Постановление 47 на Министерския съвет от 01.03.2004 г. за приемане на Единен класификатор на длъжностите в администрацията и на Наредба за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 10 гласа “за”, 4 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. (1) Закрива:

1. Дирекция „Изграждане на жизнената среда, общинска собственост и общинска охрана”.
2. Дирекция „Икономическа политика и хуманитарни дейности” става Дирекция „Специализирана администрация”.

(2) Одобрява общата численост и структурата на Общинска администрация - Лясковец, на основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно чл.4 от Закона за администрацията и Приложение 1 – 49 броя, както следва:

1. Кмет на Община – 1 брой.
2. Зам.кмет на Община – 1 брой.
3. Секретар на Община – 1 брой.
4. Кметове на населени места – 5 броя.

5. Обща администрация – 16 броя.
- Дирекция „Бюджет, финансово-стопански дейности, правно и информационно обслужване” – 12 броя.
- Отдел „Проекти и европейска интеграция “ – 4 броя.

6. Специализирана администрация – 20 броя.
- Дирекция „Специализирана администрация” – 12 броя.
- Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване” – 8 броя, в т.ч. Звено за административно-техническо обслужване на Общинския съвет (2 броя), съгласно чл.29 (а), ал.1 и ал.2 от ЗМСМА.

7. Обща администрация в кметствата – 5 броя
в т.ч. - с. Джулюница – 1 брой;
с. Козаревец – 1 брой;
с. Добри дял – 1 брой;
с. Драгижево – 1 брой;
с. Мерданя – 1 брой.

ІІ. Одобрява общата численост в други местни дейности на издръжка на общинския бюджет – 24.5 броя.

1. Дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищно строителство и териториално развитие” – 3.5 броя:
в т.ч. - Община Лясковец – 3 броя;
Кметство Козаревец – 0.5 брой.

2. Дейност „Озеленяване” – 3.5 броя:
в т.ч. - Кметство Джулюница – 2 броя;
Кметство Козаревец – 1 брой;
Кметство Добри дял – 0.5 брой.

3. Дейност „Чистота” – 2.5 броя:
в т.ч. - Кметство Козаревец – 1 брой;
Кметство Добри дял – 0.5 брой;
Кметство Драгижево – 0.5 брой;
Кметство Мерданя – 0.5 брой.

4. Дейност „Други дейности по жилищно строителство, БКС и регионално развитие” – 5 броя:
в т.ч. - Община Лясковец – 5 броя.

5. Дейност „Други дейности по опазване на околната среда” – 1брой:
в т.ч. - Община Лясковец – 1 брой.

6. Дейност „Радиотранслационни възли” – 1 брой:
в т.ч. - Община Лясковец – 1 брой.

7. Дейност „Спортни бази за спорт за всички” – 2 броя:
в т.ч. - Община Лясковец – 1 брой и Кметство Джулюница – 1 брой.

8. Дейност „Други дейности по селското и горско стопанство, лов и риболов” – Полска охрана – 5 броя:
в т.ч. - Община Лясковец – 2 броя;
Кметство Козаревец – 0.5 брой;
Кметство Добри дял – 0.5 брой;
Кметство Драгижево – 1 брой;
Кметство Мерданя – 1 брой.

9. Дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” - 1 брой, в т.ч. - Община Лясковец – 1 брой.

ІІІ. Одобрява общата численост в дейност „Домашен социален патронаж, трапезарии и други социални услуги” – 10 броя.

IV. Одобрява общата численост в дейност „Клубове на пенсионери, инвалиди и други” – 10 броя.

V. Одобрява за дофинансиране за общинска администрация общо 17.5 броя, като средствата за работна заплата и задължителните осигуровки са от приходи с общински характер и изравнителна субсидия:
в т.ч. - Община Лясковец – 15 броя;
Кметство Джулюница – 2 броя;
Кметство Добри дял – 0.5 брой.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |